ممیزی مراقبتی استاندارد ایزو 17025 با موفقیت انجام گرفت.

ممیزی مراقبتی استاندارد ISO/IEC 17025  توسط نهاد اعتباردهی پارسیان از طرف مرکز تایید صلاحیت NACI از آزمایشگاه حافظ پلاستیک انجام گرفت. و به موجب گزارش این ممیزی، آزمایشگاه حافظ پلاستیکفاقد هر گونه عدم انطباق بده و استاندارد برای مدت یک سال دیگر تمدید می شود.  
_صلاحيت.jpg