دامنه کاربرد گواهینامه 17025 آزمایشگاه

طبق گواهینامه مرکز تایید صلاحیت ملی ایران، دامنه کاربرد آزمایشگاه پلاستیک حافظ پلاستیک مطابق با جدول پیوست می باشد:

17-2.jpg