تمدید استاندارد لوله های پلی اتیلن آبیاری جانبی به مدت سه سال

7607-3.jpg

 

 به موجب این پروانه اجازه داده می شود که واحد تولیدی، حافظ پلاستیک با رعایت استاندارد ملی شماره 7607 از علامت استاندارد ایران برای فراورده لوله پلی اتیلن تولید شده با مواد PE32 و PE40 مورد استفاده در آبیاری جانبی با نام تجاربه ثبت رسیده  ، به مدت سه سال دیگر ستفاده نماید.